قیمت خطوط اختصاصی سرشماره 1000

نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
25,000 12,000 30,000 13,500 14 1000XXXXXXXXXX 1
60,000 31,5000 70,000 35,000 13 1000XXXXXXXXX 2
120,000 60,000 140,000 70,000 12 1000XXXXXXXX 3
230,000 120,000 270,000 140,000 11 1000XXXXXXX 4
350,000 150,000 400,000 180,000 10 1000XXXXXX 5
450,000 225,000 500,000 250,000 9 1000XXXXX 6
600,000 300,000 700,000 350,000 8 1000XXXX 7
3,300,000 3,500,000 7 1000XXX 8
5,700,000 6,000,000 6 1000XX 9

قیمت خطوط اختصاصی سرشماره 3000

  نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
  13,500 15,000 14 3000XXXXXXXXXX 1
  80,000 90,000 12 3000XXXXXXXX 2
  90,000 100,000 10 3000XXXXXX 3
  استعلام شود استعلام شود 9 3000XXXXX 4
  استعلام شود استعلام شود 8 3000XXXX 5
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

قیمت خطوط اختصاصی سرشماره 5000

نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
6,500 8,000 15 50001XXXXXXXXX 1
9,000 11,000 14 50001XXXXXXXXX 2
25,000 30,000 13 50001XXXXXXXX 3
60,000 70,000 12 50001XXXXXXX 4
120,000 135,000 11 50001XXXXXX 5
180,000 220,000 10 50001XXXXX 6
197,000 250,000 9 50001XXXX 7
250,000 300,000 8 50001XXX 8
3,800,000 4,500,000 7 50001XX 9
6,300,000 7,500,000 6 50001X 10

قیمت خطوط ثابت 021

نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
47,700 50,000 10 021XXXXXXXX 1
500,000 550,000 7 021XXXXX 2
600,000 660,000 6 021XXXX 3
توجه

درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، از سمت لاوین اس ام اس اعلام خواهد شد.

ملاک رند بودن شماره

شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.